Rema Days – W27

Rema Days – W27

Zobacz nasze najważniejsze premiery roku 2018 na RemaDays  Akonda podczas targów RemaDays zaprezentuje kilka rozwiązań ze swojej oferty, w tym premierowe. Jednym z prezentowanych rozwiązań będzie unikalna konstrukcja pozwalająca na automatyzację procesu produkcji...
Spotkajmy się w Sopocie – 26-27.10

Spotkajmy się w Sopocie – 26-27.10

Sprawdź urządzenia, które przyśpieszą Twoją introligatornię – spotkajmy się 26 i 27 października w Sopocie. Sprawdź efekty złocenia, srebrzenia, imitację lakierowania UV na foliarce GMP Qtopic 380, otwórz się na nowe rynki i proponuj produkty niedostępne u...
Najnowocześniejszy system do klejenia kalendarzy w drukarni Wieland

Najnowocześniejszy system do klejenia kalendarzy w drukarni Wieland

W po­ło­wie wrze­śnia fir­ma Akon­da za­in­sta­lo­wa­ła w po­zna­ńskiej Dru­kar­ni Wie­land in­no­wa­cyj­ne urządze­nie do kle­je­nia ka­len­da­rzy Ca­l-One. Urządze­nie zo­sta­ło wy­pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce przy ści­słej współpra­cy po­mi­ędzy kon­struk­to­rem...
Pierwsza automatyczna foliarka Qtopic 380 w Druk24h.pl

Pierwsza automatyczna foliarka Qtopic 380 w Druk24h.pl

Pierwsza automatyczna foliarka Qtopic 380 w Druk24h.pl Przy wy­bo­rze no­wej au­to­ma­tycz­nej fo­liar­ki ze­spół Dru­k24h.pl po­sta­wił przed­sta­wi­cie­li Akon­da przed nie­-la­da wy­zwa­nia­mi: Pro­ste usta­wie­nie au­to­ma­tycz­ne­go po­daj­ni­ka dla for­ma­tu...