Pierw­sza in­sta­la­cja półau­to­ma­tu do kle­je­nia ka­len­da­rzy trój­dziel­nych CAL-o­ne mi­ni

Pierw­sza in­sta­la­cja pre­mie­ro­we­go półau­to­ma­tu do kle­je­nia ka­len­da­rzy trój­dziel­nych CAL-o­ne mi­ni od­by­ła się z po­cząt­kiem pa­ździer­ni­ka w dębic­kiej Dru­kar­ni Mil­le­nium.

Dru­kar­nia Mil­le­nium swo­ją dzia­łal­no­ść roz­po­częła w 1999 ro­ku od pro­duk­cji of­f­se­to­wej. La­ta za­an­ga­żo­wa­nia w pra­cę po­zwo­li­ły w 2016 ro­ku roz­po­cząć in­we­sty­cję zwi­ąza­ną z dzia­łem Flek­so­gra­fii. Za­kres dzia­ła­nia dru­kar­ni roz­sze­rzył się o pro­duk­ty z za­kre­su far­ma­cji, ko­sme­to­lo­gii, jak rów­nież firm z bra­nży FMCG. Wó­wczas też fir­ma wpro­wa­dzi­ła sys­tem za­rządza­nia ja­ko­ścią zgod­nie z nor­ma­mi ISO 9001:2015, oraz uzy­ska­ła Cer­ty­fi­kat HACCP. Obec­nie Dru­kar­nia Mil­le­nium jest cer­ty­fi­ko­wa­nym do­staw­cą za­dru­ko­wa­nej fo­lii do bli­strów, co da­je mo­żli­wo­ść ofe­ro­wa­nia usług na naj­wy­ższym po­zio­mie a ta­kże do­sto­so­wa­nia ofer­ty han­dlo­wej szy­tej na mia­rę ka­żde­go Klien­ta. Na bar­dzo dy­na­micz­nie roz­wi­ja­jącym się ryn­ku usług dru­kar­skich Mil­le­nium ma do zaofe­ro­wa­nia naj­now­sze tren­dy zwi­ąza­ne z ryn­kiem re­kla­mo­wym w za­kre­sie dru­ku of­f­se­to­we­go, po­łączo­ne­go z ryn­kiem opa­ko­wań.

Za­in­sta­lo­wa­ny w Dębi­cy CAL-o­ne mi­ni to półau­to­mat przy­spie­sza­jący pro­duk­cję ka­len­da­rzy trój­dziel­nych, z re­al­ną wy­daj­no­ścią pra­cow­ni­ków po­zwa­la na zro­bie­nie po­nad 300 sztuk na go­dzi­nę. Dzi­ęki swo­im kom­pak­to­wym wy­mia­rom (220 x120cm) CAL-o­ne jest do­sko­na­łym roz­wi­ąza­niem dla dru­kar­ni, których in­tro­li­ga­tor­nie ma­ją ogra­ni­czo­ną po­wierzch­nię pro­duk­cyj­ną.

CAL-o­ne mi­ni wy­po­sa­żo­ny jest w po­daj­nik au­to­ma­tycz­ny, po­zwa­la­jący umie­ścić 8-cen­ty­me­tro­wy stos bla­tów. W żąda­nych miej­scach na bla­ty apli­ko­wa­ny jest klej po­przez dy­s­ze na­try­sko­we – w za­le­żno­ści od wer­sji: klej dys­per­syj­ny lub ho­t-melt (ho­t-melt da­je mo­żli­wo­ść do­kle­ja­nia głów­ki). Re­gu­lo­wa­ne pro­wad­ni­ce po­zwa­la­ją na pre­cy­zyj­ne, ręcz­ne wkle­je­nie ka­len­da­ri­ów (i ewen­tu­al­nie głów­ki) – w po­wta­rzal­ny i sta­bil­ny spo­sób. Po skle­je­niu ka­len­da­rze są de­li­kat­nie od­kła­da­ne na win­dę po­zwa­la­jącą po­mie­ścić po­nad 20cm go­to­wych pro­duk­tów.

CAL-o­ne mi­ni to urządze­nie skon­stru­owa­ne na ba­zie do­świad­czeń z wie­lu lat wdro­żeń pe­łne­go au­to­ma­tu CAL-o­ne 1000 wy­po­sa­żo­ne­go w au­to­ma­tycz­ne po­da­wa­nie bla­tów, ka­len­da­ri­ów i główek, kle­jące­go z pręd­ko­ścią po­nad 1000 ka­len­da­rzy na go­dzi­nę. Obie ma­szy­ny pro­du­ko­wa­ne są w Pol­sce, co w obec­nych cza­sach sta­je się co­raz bar­dziej istot­ne – “W cza­sach ogra­ni­czeń w do­stęp­no­ści części czy trans­por­tu mor­skie­go pro­duk­cja w Pol­sce da­je mo­żli­wie naj­wi­ęk­szą ela­stycz­no­ść i do­stęp­no­ść ma­szyn czy części za­mien­nych. ” – prze­ko­nu­je Domi­nik Szu­lim, współwła­ści­ciel fir­my Akon­da.

Wła­ści­cie­le Dru­kar­ni Mil­le­nium, Ma­te­usz i Ra­fał Ka­spe­rek nie kry­ją za­do­wo­le­nia – „CAL-o­ne mi­ni prak­tycz­nie czte­ro­krot­nie przy­spie­szył re­ali­za­cję ka­len­da­rzy i wy­ra­źnie ob­ni­żył jed­nost­ko­wy koszt ich pro­duk­cji. Mo­że­my re­ali­zo­wać wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­cję w prze­wi­dy­wal­ny spo­sób, nie oba­wia­jąc się o po­ja­wia­jące się co­raz częściej pro­ble­my z bra­kiem do­stęp­no­ści pra­cow­ni­ków. Co do ta­kiej in­we­sty­cji nie mie­li­śmy żad­nych wąt­pli­wo­ści.”

Do­mi­nik Szu­lim za­pew­nia – „CAL-o­ne mi­ni świet­nie kom­po­nu­je się w śro­do­wi­sku dru­ku of­f­se­to­we­go jak i cy­fro­we­go. Przy­kła­do­wo, mo­żli­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia no­wo­cze­sne­go dru­ku cy­fro­we­go i uszla­chet­nia­nia – zło­ce­nia bez ma­tryc czy wy­ci­na­nia nie­re­gu­lar­nych kszta­łtów bez wy­kroj­ni­ków – po­zwa­la­ją pro­du­ko­wać bar­dzo cie­ka­we i atrak­cyj­ne ka­len­da­rze, bu­du­jąc prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­ne na­szych klien­tów na ryn­ku. CAL-o­ne mi­ni jest do­sko­na­łym roz­wi­ąza­niem dla ma­łych i śred­nich na­kła­dów – ze spo­ko­jem i chy­ba du­mą, mo­gę po­wie­dzieć, że przy­czy­nia­my się do roz­wo­ju te­go seg­men­tu ryn­ku.”

Dowiedz się więcej o CAL-one mini na https://akonda.pl/calonemini/