Najnowocześniejszy system do klejenia kalendarzy w drukarni Wieland

W po­ło­wie wrze­śnia fir­ma Akon­da za­in­sta­lo­wa­ła w po­zna­ńskiej Dru­kar­ni Wie­land in­no­wa­cyj­ne urządze­nie do kle­je­nia ka­len­da­rzy Ca­l-One.

Cal one

Urządze­nie zo­sta­ło wy­pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce przy ści­słej współpra­cy po­mi­ędzy kon­struk­to­rem z ze­spo­łem Akon­da.

 

Ca­l-o­ne to urządze­nie, które au­to­ma­ty­zu­je pro­ces pro­duk­cji ka­len­da­rzy po­przez:

  • au­to­ma­tycz­ne po­bra­nie plec­ków ka­len­da­rzy ze sto­su;
  • au­to­ma­tycz­nie po­bra­nie ka­len­da­ri­ów ze sto­su;
  • na­ło­że­nie kle­ju i skle­je­nie kom­ple­tu;
  • wy­ło­że­nie ka­len­da­rzy na od­bior­nik.

 

Ela­stycz­no­ść urządze­nia po­zwa­la na pra­cę z ka­len­da­rza­mi 1-, 2-, 3- dziel­ny­mi, mak­sy­mal­ny roz­miar po­zwa­la na obrób­kę ka­len­da­rza 3-dziel­ne­go z wy­dru­ko­wa­ną głów­ką. Z po­zio­mu pa­ne­lu ope­ra­tor­skie­go mo­żna ste­ro­wać do­kład­nym miej­scem przy­kle­je­nia ka­len­da­ri­ów, pa­ra­me­tra­mi li­nii kle­jo­wych.

 

Mak­sy­mal­na pręd­ko­ść ro­bo­cza to 700 go­to­wych ka­len­da­rzy na go­dzi­nę, co od­po­wia­da pręd­ko­ści kil­ku­oso­bo­we­go ze­spo­łu przy jed­no­cze­snym ob­ni­że­niu ry­zy­ka błędów i utrzy­ma­niu sta­łej, wy­so­kiej ja­ko­ści.

 

Cal one

 

Już dziś mo­gę re­ali­zo­wać szyb­ciej znacz­nie wi­ęk­sze zle­ce­nia. Dzi­ęki te­mu mo­gę być bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i ofe­ro­wać swo­je pro­duk­ty w lep­szej ce­nie, m.in. przez in­ter­net na stro­nie www.wie­land.com.pl – pod­su­mo­wu­je Pa­weł Wie­land, wła­ści­ciel dru­kar­ni Wie­land.