KGO

  1. Informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO.

Stawki :

Dla grupy I KGO wynosi 0,380 zł/kg

Dla grupy III KGO wynosi 1,200 zł/kg

Dla grupy IV KGO wynosi 0,220 zł/kg

Dla grupy V KGO wynosi 0,200 zł/kg

 

KGO obejmuje koszty zbierania, przetwarzania oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

  1. Recycling

Informujemy o możliwości nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 40 ust. 1 i 3).

Serwis ma prawo odmówić przyjęcia, jeśli zanieczyszczenie sprzętu stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących (art. 41 ust.1). Taki sprzęt powinien zostać przekazany do zbierającego lub prowadzącego zakład przetwarzania. Zużyty sprzęt można oddać w gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – adresy na stronach internetowych gmin.

 

  1. Ochrona środowiska. Wyrzucanie starych urządzeń elektrycznych.

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Zużyte urządzenia powinny być zbierane osobno w celu zwiększenia liczby odzyskanych urządzeń oraz poddania ich części recyklingowi. W celu przypomnienia o obowiązku osobnego zbierania odpadów na wszystkich urządzeniach wytłaczany jest symbol przekreślonego kosza. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i korzystać z punktów zbierania i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Numer BDO: 000346634