Pierwsza automatyczna foliarka Qtopic 380 w Druk24h.pl

Pierwsza automatyczna foliarka Qtopic 380 w Druk24h.pl

Przy wy­bo­rze no­wej au­to­ma­tycz­nej fo­liar­ki ze­spół Dru­k24h.pl po­sta­wił przed­sta­wi­cie­li Akon­da przed nie­-la­da wy­zwa­nia­mi:

  • Pro­ste usta­wie­nie au­to­ma­tycz­ne­go po­daj­ni­ka dla for­ma­tu 320×450 i 330x480mm,
  • Fo­lio­wa­nie różnych gra­ma­tur z jed­ne­go sto­su,
  • Mi­ni­mal­na ilo­ść ma­ku­la­tu­ry zu­ży­ta na usta­wie­nie ma­szy­ny,
  • Fo­lio­wa­nie od kra­wędzi do kra­wędzi bez mar­gi­ne­su,
  • Znacz­nie szyb­sza pra­ca niż na wy­słu­żo­nym pół-au­to­ma­cie

A oczy­wi­ście spe­cy­fi­ka dru­ku cy­fro­we­go wy­ma­ga bez­błęd­nej pra­cy przy re­ali­za­cji wy­li­czo­ne­go na­kła­du.

Wy­zwa­niom uda­ło się spro­stać. Po uda­nych te­stach w Niem­czech Akon­da za­in­sta­lo­wa­ła w Dru­k24h.pl / GG Stu­dio fo­liar­kę GMP Qto­pic 380 Au­to. Za­pre­zen­to­wa­ne na Dru­pie urządze­nie jest no­wą ge­ne­ra­cją fo­lia­rek przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie pod druk cy­fro­wy. Dzi­ęki te­mu Qto­pic był w sta­nie spe­łnić wy­so­kie, kry­tycz­ne dla dru­kar­ni cy­fro­wej, wy­ma­ga­nia. Już pod­czas in­sta­la­cji ma­szy­na pra­co­wa­ła z mak­sy­mal­ną pręd­ko­ścią 10 m/min (czy­li po­nad 1300 ar­ku­szy na go­dzi­nę).

druk24h akonda qtopic

GMP to ko­re­ańska fir­mą spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­cji urządzeń do uszla­chet­nia­nia. Pro­du­ku­ją od pro­stych biu­ro­wych la­mi­na­to­rów po prze­my­sło­we fo­liar­ki au­to­ma­tycz­ne pra­cu­jące z pręd­ko­ścią do 70m/min przy for­ma­cie 1100 x 1200mm. Jest rów­nież pro­du­cen­tem fo­lii PP oraz PP z su­per sil­ną war­stwą kle­ju do dru­ku cy­fro­we­go.

Po za­ło­że­niu mo­dułu na­wi­ja­ka ma­szy­na ma mo­żli­wo­ść zło­ce­nia, uszla­chet­nia­nia ho­lo­gra­mem lub imi­ta­cji la­kie­ro­wa­nia wy­bi­ór­cze­go. Na po­daj­nik mo­żna na­ło­żyć stos do 50cm, ma­szy­na po­sia­da mo­duł pro­sto­wa­nia ar­ku­szy oraz au­to­ma­tycz­nie se­pa­ru­je ar­ku­sze wy­pusz­cza­jąc je na stół od­bior­czy.

Ma­szy­na wy­stępu­je rów­nież w wer­sji z po­da­wa­niem ręcz­nym, ope­ra­tor nie mu­si się kon­cen­tro­wać na ukła­da­niu ar­ku­szy na za­kład­kę – ma­szy­na ste­ru­je za­kład­ką sa­mo­dziel­nie.